Швирков В. Б. (Швырков В. Б.)

shvirkov01

shvirkov02

shvirkov03

shvirkov04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В’ячеслав Борисович Швирков (03.07.1939 — 04.06.1994) — радянський і російський психолог і нейробіолог. Один з найвідоміших російських психофізіологів і нейрофізіологів.
Грунтуючись на теорії функціональних систем П.К. Анохіна, розвивав системно-еволюційний підхід до аналізу нейрофізіологічних основ поведінки, психіки і свідомості, автор системно-еволюційної теорії нервової системи.
Дослідник нейрофізіологічних основ поведінки, психіки і свідомості, творець наукової школи «системної психофізіології».
Доктор медичних наук, професор, один з найближчих учнів П.К. Анохіна. Автор понад 100 наукових праць та монографій, опублікованих в Росії і за кордоном.

Народився в Москві. У 16 років він прийшов у лабораторію П. К. Анохіна, одним з найближчих учнів якого згодом став.
Теорія функціональних систем, що розвивалася П.К. Анохіним і його школою, була для Вячеслава Борисовича більше ніж просто науковою концепцією.
Вона визначала не тільки постановку конкретних експериментальних завдань, які він вирішував дуже ефективно (перші публікації В.Б. Швиркова вийшли в 1960 р, коли він був студентом 2-го курсу), але і зумовлювала в цілому його розуміння походження та організації Життя, ставлення до нього.
У 1964 р закінчив 1-й Московський медичний інститут ім. І. М. Сеченова.
Вже в той час, коли він навчався в аспірантурі під керівництвом П. К. Анохіна, навколо Швиркова почав формуватися колектив однодумців, який став базою очоленої ним пізніше лабораторії «нейрофізіологічних основ психіки» (Інститут психології АН СРСР, потім РАН), яка була утворена в 1972 році за ініціативи та за участю П. К. Анохіна і Б. Ф. Ломова.
У 1972 по 1994 р.р. очолював лабораторію нейрофізіологічних основ психіки в інституті психології РАН (АН СРСР).

Багаторічні дослідження Вячеслава Борисовича та його учнів призвели до формування нової дисципліни, системної психофізіології, завданням якої є вивчення закономірностей формування та реалізації систем, які складають індивідуальний досвід, їх таксономії, динаміки міжсистемних відносин у поведінці і діяльності. Одним з найбільш важливих етапних результатів на цьому шляху стало вирішення психофізіологічної проблеми, яке засноване на аналізі з позицій теорії функціональних систем матеріалу, отриманого в його власних експериментах і в експериментах його учнів. Суть даного вирішення полягає в тому, що «психічне» і «фізіологічне» є різними аспектами опису єдиних загальномозкових системних процесів. При цьому психічне і фізіологічне зіставляються не безпосередньо, як у традиційній психофізіології (що веде до редукціонізму і розміщенню психічних функцій в окремі мозкові структури), а через згадані системні процеси, що організують елементарні механізми в «загальноорганізменну» функціональну систему. Принципове значення мало також встановлення факту системної спеціалізації нейронів, що відкрило зовсім нові можливості експериментального дослідження індивідуального досвіду людини і тварин.

Для більшості з тих, хто хоча б раз поговорив з В.Б. Швирковим або прочитав деякі з його основних робіт, було очевидно, з яким талантом, з якою видатною особистістю вони мають справу. Однак, розроблена ним парадигма, саме в силу її принципової новизни, входила в суперечність із сталими і широко прийнятими в фізіології, психофізіології та психології уявленнями. Рано чи пізно ряду його колег це протиріччя ставало очевидно — виявлялося, що дана парадигма не просто змушує модифікувати елементи «захисного пояса» їх дослідницької програми, але зазіхає на «ядро» останньої, на ті аксіоми, які лежать в основі всіх їх поглядів, наукової «картини світу». Тому, а також тому, що В’ячеслав Борисович був абсолютно безкомпромісним в науковій полеміці і, отже, не дуже зручною людиною, він частіше чув не оплески, хоча й таке бувало, але стикався з більш-менш емоційними запереченнями або з роздратованим нерозумінням. Йому дісталося небагато що з того, що можна було б назвати офіційними регаліями. Втім, він був до них досить байдужий, хоча й розумів значення останніх для виживання напряму, що розвивався ним і його учнями. Було б явним спрощенням редукувати цілісну систему уявлень, розроблених В.Б.Швирковим, до однієї теорії. Разом з тим, слід зазначити, що він сам вважав своїм основним науковим результатом, центральним стержнем всього світогляду системно-еволюційну теорію. Ця теорія є розвитком ідей П.К. Анохіна, причому розвитком творчим, пов’язаним з радикальною модифікацією класичної теорії функціональних систем. Обгрунтуванню системно-еволюційної теорії та розгляду варіантів її використання для вирішення центральних проблем психології, психофізіології, нейронаук присвячена його книга, яку В’ячеслав Борисович не встиг завершити. Він помер 4 червня 1994 Книга, начорно написана В.Б.Швирковим і підготовлена до друку його учнями, опублікована в 1995 році («Введение в объективную психологию. Нейрональные основы психики» М., ИПРАН, 1995). Нещодавно опублікована повна добірка робіт В.Б.Швиркова (В.Б.Швырков «Введение в объективную психологию. Нейрональные основы психики» Избранные труды. Под ред. Ю.И.Александрова. Издательство «Институт психологии РАН» М., 2006 г. 592 стр.)

Вірно оцінити масштаб наукового творення В’ячеславом Борисовичем Швирковим — значить зрозуміти, що він здійснив істинний переворот в науці, створивши не тільки нову дисципліну, але, по суті, новий світогляд, систему уявлень, що не зводяться цілком до якої-небудь з існуючих окремих областей науки.

В.Б. Швирков був одним з найбільш яскравих учнів академіка Петра Кузьмича Анохіна, автора теорії функціональних систем. Ця теорія стала основою системного підходу у вивченні цілеспрямованої поведінки людини і тварин, своєрідним «концептуальним мостом» між «психічним» і «фізіологічним».
Академік Анохін брав діяльну участь у створенні Інституту психології АН СРСР (тепер — РАН), і в 1972 р в новоствореному Інституті психології ім була заснована лабораторія нейрофізіології навчання (з 1975 року вона називається лабораторією нейрофізіології функціональних систем, а з 1988 року — лабораторією нейрофізіологічних основ психіки) для розробки фундаментальних проблем психофізіології. Очолити лабораторію П. К. Анохін доручив своєму молодому талановитому учневі В.Б. Швиркову.
П.К. Анохін надавав величезного значення науковій школі у вихованні молоді — «школа дуже прискорює становлення вченого. Школа дозволяє починаючому вченому не думати про багатьох технологічних дрібницях. На прикладі оригінальної думки молода людина бачить, як окремому факту знаходиться місце в строгій будівлі системи. Творчий досвід поколінь подібний лоцманові, який допомагає провести корабель допитливості через рифи і підводні камені до нових ідей, до нових узагальнень «.

Вже в 60-і роки, коли під керівництвом П. К. Анохіна В. Б. Швирков навчався в аспірантурі, навколо нього сформувався колектив однодумців, що став згодом базою згаданої лабораторії. Учні В.Б. Швирковим, в основному прийшли до нього ще студентами, з самого початку свого шляху в науці не тільки опановували основні положення теорії та методи експериментальної роботи, а й, що не менш важливо, потрапляли під сильний формуючий вплив атмосфери спільної творчості вчених, об’єднаних спільною ідеєю і цілями.

В. Б. Швирковим була сформульована теорія функціональних систем (ФУС), згідно з якою між стимулом і дією мають місце не послідовні процеси сенсорного кодування (сенсорні структури) і формування відповіді (еферентні структури), а загальномозкові системні процеси об’єднання нейронів в ФУС. Обґрунтувавши ідею про системне значення компонентів ЕЕГ-потенціалів і відповідних їм фаз нейрональної активності, Швирков забезпечив можливість використання традиційних показників як індикаторів протікання тих чи інших системних процесів. В.Б. Швирков — автор системно-еволюційної теорії, згідно з якою нервова система розглядається як внутрішній «суб’єктивний екран», що утворюється в процесі еволюції між генетичною програмою і її виконанням через тілесні процеси і зміни зовнішніх співвідношень організму з середовищем.
Джерело:  http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/nauchnye_s/nauchnaya_2.html

https://vk.com/pages?oid=-3291025&p=%D0%A8%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

Книги:
1. Введение в объективную психологию. Нейрональные основы психики. М., 1995. http://www.keldysh.ru/pages/mrbur-web/misc/efs_book/
2. Нейрофизиологическое изучение системных механизмов поведения. М., 1978.
Публикации:
• Нейроны в поведении системные аспекты
• Мозг и психическая деятельность
• О единстве физиологического и психологического в поведении
• Психофизиологическое изучение структуры субъективного отражения
Статья: Научная школа «Системная психофизиология». Представлена лабораторией нейрофизиологических основ психики им. В.Б.Швыркова Института психологии РАН (Зав. лаб. проф. Ю. И. Александров)
Видео и стенограмма:  «Эгоизм и альтруизм нейрона» — Анохин К.В, Александров Ю.И

http://vk.com/wall-57923276_5645

Публикації наукової школи В.Б. Швиркова. Selected publications
Швырков В. Б., Гринченко Ю.В. Электрофизиологическое изучение акцептора результатов действия в инструментальном поведении. ЖВНД, 1972, т. 22, вып. 4, с. 792-800.
Швырков В. Б. Нейрональные механизмы узнавания как компонент функциональной системы поведенческого акта. В кн.: Принципы системной организация физиологических функций. М.: Наука, 1973, с. 156-172
Швырков В. Б.. Александров Ю. И. Обработка информации, поведенческий акт и корковые нейроны. ДАН СССР, 1973, т. 212, № 4. с. 1021-1024.
Швырков В. Б., Безденежных Б.Н. Роль анализаторов условного и безусловного раздражений в функциональной системе условно-рефлекторного поведенческого акта. ЖВНД, 1973, т. 23, вып. 1, с. 15-23.
Швырков В. Б. Корковые нейроны в функциональной системе поведенческого акта. В кн.: Системный анализ интегративной деятельности нейрона. М., 1974, с. 93-108
Швырков В. Б.. Александров Ю. И. Латентные периоды и синхронность реакций нейронов зрительной и соматосенсорной областей коры на условную вспышку света. Нейрофизиология, 1974, т. 6, № 5. с.551-553
Швырков В. Б., Гринченко Ю.В. Простейший микроманипулятор для исследования нейронной активности у кроликов в свободном поведении. ЖВНД, 1974. т. 24, вып. 4, с. 2.
Александров Ю.И. Изменения конфигурации условных реакций нейронов зрительной области коры мозга кролика при изменении параметров подкрепления. Журн. высш. нервн. деят.т.25, вып. 4. 1974 0.38
Швырков В. Б., Гринченко Ю.В.Простейший микроманипулятор для исследования нейронной активности у кроликов в свободном поведении. ЖВНД, 1974. т. 24, вып. 4.
Безденежных Б.Н. Изменения фазной вызванной активности корковых нейронов при ионофоретическом приложении глютамата, ГАМК и атропина. Нейрофизиология. 1975, N 2, 192-195.
Швыркова Н. А., Швырков В. Б. Активность нейронов зрительной коры при пищевом и оборонительном поведении. Нейрофизиология, 1975, т. 7, № 1, с. 100-103
Шевченко Д.Г. Исследование нейронов ретикулярной формации среднего мозга кроликов при оборонительном условном рефлексе. ЖВНД 1975, т.25, вып. 4, с.727-736
Швырков В. Б. Нейрофизиологические механизмы принятия решения. Проблемы принятия решения. М.: Наука, 1976, с.164-170
Шевченко Д.Г. Нейроны ретикулярной формации в механизмах принятия решения. Проблемы принятия решения. М.: Наука, 1976, с.210-217
Швырков В. Б. Теория функциональных систем как основа синтеза физиологии и психологии.- В кн: Актуальные вопросы современной физиологии. М.: Наука, 1976, с.125-143
Швырков В. Б., Безденежных Б.Н. Нейрохимический анализ фазных реакций нейрона. Нейрофизиология, 1976, т. 8, №2, с. 192-195.
Александров Ю.И., Ю.В. Гринченко Методика фотоэлектрической регистрации отдельных составляющих движений нижней челюсти . Физиологический журнал СССР т.63. N7.1977 0.1
Grinchenko Y.V., Reiman K. Aktivitatsanderungen hippokampaler Neuren beim instrumentellen Nahrungsverhalten., Berlin, «Medizin und Sport», 1977, v17, p.47.
Швырков В. Б. Электрофизиологические корреляты системных процессов в элементарном поведенческом акте. Функциональное значение электрических процессов головного мозга. М.: Наука, 1977, с. 95-103
Shvyrkov V.B. On the relationship between physiological and psychological processes in the functional system of the behavioral act — Studia psychol. (Bratislava), 1977, v.19, N2, p.82-94.
Shvyrkov V.B., Grinchenko Yu.V., Reyman K.Uber die Beteiligung hippokampaler Neuron an den Teilschritten eines Nahrungsverhaltens — Acta Biol.Med.Germanica ,1977, v.36, p.1107-1112.
Shevchenko D.G. Reticular neurons in learning. Activitas Nervosa Super. 1977. V.19, p.60-62
Хаютин С.Н., Гринченко Ю.В. Роль видовой песни в организации гнездового поведения птенцов мухоловки. Зоологический журнал, 1978, т.57, № 3, с.56.
Ломов Б.Ф., Швырков В. Б. Предисловие.- В кн.: Теория функциональных систем в физиологии и психологии. М.:Наука,1978, с.3 -10
Швырков В. Б. Теория функциональных систем в психофизиологии. В кн: Теория функциональных систем в физиологии и психологии. М.:Наука.1978, с. 11- 46
Шевченко Д.Г., Александров Ю.И. Сопоставление интеграций условного и безусловного поведенческих актов по показателям реакций нейронов коры и ретикулярной формации. Теория функциональных систем в физиологии и психологии. М.:Наука.1978 с.251-263
Пашина А.Х., Швырков В. Б. К вопросу о сокращении времени реакции в обучении. Теория функциональных систем в физиологии и психологии. М.:Наука.1978, с. 347-357
Константинов Ф.В., Ломов Б.Ф., Швырков В. Б. От редакторов.- В кн.: П.К.Анохин. Избранные труды. Философские аспекты теории функциональных систем. М.:Наука,1978, с.5-6
Швырков В. Б. Теория функциональной системы как методологическая основа нейрофизиологии поведения.- Успехи физиол. наук, 1978, т. 9, № 1, с. 81-106.
Александров Ю.И., Ю.В.Гринченко. О возможном биофизическом механизме феномена идентичности активирования нейронов тригеминального мезенцефалического ядра кролика в элементарном поведенческом акте. Биофизика, 1978, т.23. N5. 0.08
Алгульян В.С., Греченко Т.Н., Соколов Е.Н. Влияние параметров электрических стимулов на эндонейрональную пластичность изолированных нейронов виноградной улитки. ЖВНД, 1978, Т.28, №4, С.851-853.
Швырков В. Б. Проблемы нейрофизиологии поведения. Системные аспекты нейрофизиологии поведения. М.:Наука, 1979, с. 5-18.
Гринченко Ю.В. Нейрофизиологические механизмы смены отдельных актов в сложном поведении. Системные аспекты нейрофизиологии поведения. М.:Наука, 1979, с. 19-72.
Гринченко Ю.В., Швырков В. Б., Рейман К. Организация активности нейронов гиппокампа в пищедобывательном поведении. Системные аспекты нейрофизиологии поведения. М.:Наука, 1979, с. 84-92
Шевченко Д.Г. О детерминации активности нейронов зрительной коры в пищедобывательном поведении. Системные аспекты нейрофизиологии поведения. М.: Наука, 1979, с.92-110.
Карпов А.П. Активность нейронов обонятельной луковицы в пищедобывательном поведении. Системные аспекты нейрофизиологии поведения. М.: Наука, 1979, с.111-146.
Александров Ю.И., Ю.В. Гринченко Иерархическая организация элементарного поведенческого акта. Системные аспекты нейрофизиологии поведения. М.:Наука.1979, с. 170-235.
Швырков В. Б., Безденежных Б. Н. Соотношение внешних и внутренних факторов в интегративной деятельности нейрона. Системные аспекты нейрофизиологии поведения. М.:Наука, 1979,, с. 235-265.
Максимова Н.Е. Соотношение биопотенциалов мозга человека с системными процессами поведенческого акта. Системные аспекты нейрофизиологии поведения. М.:Наука, 1979, с. 266 — 277.
Судаков К.В., Фадеев Ю.А., Хаютин С.Н., Швырков В. Б. Системные механизмы деятельности нейронов головного мозга. Современные проблемы физиологии ВНД. М.: Медицина, 1979, с.44-88
Швырков В. Б. Механизмы включения нейрона в функциональную систему целенаправленного поведенческого акта. Системный анализ механизмов поведения. М.: Наука, 1979, с.23-41
Карпов А.П. Активность нейронов обонятельной луковицы в пищедобывательном поведении. Системный анализ механизмов поведения. М.: Наука, 1979, с. 326-334.
Шевченко Д.Г. Вовлечение нейронов ретикулярной формации в системные процессы оборонительного поведенческого акта. Системный анализ механизмов поведения. М.: Наука, 1979, с.334-341
Кадагидзе С.Г. О возможности оценки параметров организованности элементов в функциональной системе. Системный анализ механизмов поведения. М.: Наука, 1979, с.341-346.
Безденежных Б. Н. Микроионофоретическое изучение включения отдельного нейрона в целостную интеграцию. Системный анализ механизмов поведения. М.:Наука, 1979, 346-357.
Александров Ю.И, Ю.В. Гринченко,Р.М. Хвастунов Иерархическая организация поведения. Успехи физиологических наук. 1980 т.11. N4. 1.5 (.doc 437 kb)
Швырков В. Б. Системные механизмы «целевой» детерминации поведения. Психол.ж., 1980, т. 1, № 2, с. 133-137.
Shvyrkov V.B. Goal as a system-forming factor in behavior and learning. Neural mechanisms of goal -directed behavior and learning. N.Y.: Acad.Press, 1980, p.199-219 (13,7 Мб)
Alexandrov Yu. I., Yu. V. Grinchenko. Hierarhical organization of physiological subsystems in elementary food-acquisition behaviour. Neural mechanisms of goal -directed behavior and learning. N.Y.: Acad.Press, 1980, p. 177-189 (.doc 306 kb)
Karpov A.P. Analysis of neuron activity in the rabbit’s olfactory bulb during food-acquisition behavior. Neural mechanisms of goal -directed behavior and learning. N.Y.: Acad.Press, 1980, p. 273-283 (.doc 259 Кб)
Shevchenko D.G. Activity of visual cortex neurons in systems processes of behavioral act interchange. Neural mechanisms of goal directed behaviour. N.Y.Acad. Press. 1980. P.375-387
Швырков В. Б.О единстве физиологического и психического в поведении.- Психол.ж., 1981, т. 2, № 2, с. 19-32. (1,26 Мб)
Александров Ю.И., И.О. Александров. Активность нейронов зрительной и моторной областей коры мозга при осуществлении поведенческого акта с открытыми и закрытыми глазами. ЖВНД., 1981, т.XXXI, вып.6,с.1179-1189.
Гринченко Ю.В. Активность корковых нейронов кролика в пищедобывательном акте при изменении вида пищи. ЖВНД. 1982, №6, т.32, с.1167-1170.
Швырков В. Б. О системных основах психофизиологии. Системный подход к психофизиологической проблеме. М.: Наука, 1982, с. 10 -23.
Швырков В. Б. Предисловие.Системный подход к психофизиологической проблеме. М.: Наука, 1982, с. 3-6
Александров Ю.И. Анализ активности мезенцефалических нейронов в функциональной системе физиологического и поведенческого уровня организации. Системный подход к психофизиологической проблеме. М.: Наука.1982 0.4
Максимова Н.Е. Мозговые потенциалы человека как корреляты системных процессов целостного поведенческого акта Системный подход к психофизиологической проблеме. М.: Наука, 1982, с.154-168
Гринченко Ю.В. Вовлечение нейронов зрительной коры в функциональную систему последовательного поведения. Системный подход к психофизиологической проблеме. М.: Наука.1982 с.168-178.
Шевченко Д.Г. Фазная активность нейронов зрительной коры в функциональной системе пищедобывательного поведения. Системный подход к психофизиологической проблеме. М.: Наука, 1982, с. 178-188
Карпов А.П. Организация активности нейронов обонятельной луковицы в пищедобывательном поведении. Системный подход к психофизиологической проблеме. М.: Наука, 1982, с.193-201. (.doc 192 Кб)
Sinz R., Grechenko T.N. Neuronal plastisy and memory formation. Papers from a simposium Magdeburg, (Germany, 1980), Roven Press, 1982.
Александров Ю.И. Постоянство состава активирующихся нейронов при изменениях параметров целенаправленного движения. Журн. Высш. нервн. деят. т.32. вып.2.1982 (.doc 110 kb)
Alexandrov Yu.I, Alexandrov I. O. Comparative analysis of the effect of eyes closure upon visual and motor cortex neuron activity in behavior Soviet-Finish symposium on psychophysiol. № 15. Publication of the Finish-Soviet Committee on Scientific-Technological Cooperation. Helsinki, 1982, p. 271-284
Швырков В. Б. На пути к психофизиологической теории поведения — Психол.ж., 1982, т. 3, № 2, с. 70-88.
Ломов Б.Ф., Швырков В.Б. Предисловие. Нейрофизиологические механизмы поведения. М., Наука, 1982, с.3-6.
Швырков В.Б. Цель как системообразующий фактор в поведении и обучении. Нейрофизиологические механизмы поведения. М., Наука, 1982, с.164-186.
Александров Ю.И., Ю.В.Гринченко. Иерархическая организация физиологических субсистем и нейрональная активность в пищедобывательном поведенческом акте. Нейрофизиологические механизмы поведения. М.: Наука.1982 с. 173-185.
Карпов А.П. Анализ нейрональной активности обонятельной луковицы у кроликов в пищедобывательном поведении. Нейрофизиологические механизмы поведения. М.: Наука, 1982, с.269-279.
Шевченко Д.Г. Активность нейронов зрительной коры в системных процессах смены поведенческих актов. Нейрофизиологические механизмы поведения. М.: Наука, 1982, с.371-381.
Швырков В. Б., Вогник С.Изучение структуры пищедобывательного поведения кролика — Системные механизмы мотивации. Матер. 6 семинара «Развитие общей теории функциональных систем».М., 1982, с. 31-37
Shvyrkov V.B. Neurophysiological investigations of structure of psychics — Soviet-Finnish Symposium on Psychophysiology, Moscow. Helsinki: Publ.of F.S.C.on S.T.C, 1982, No.15, p.3-29.
Alexandrov Yu.I, Alexandrov I. O. Specificity of visual and motor cortex neurons activity in behaviour. Acta neurobiologia experimentalis, v.12, 1982, p.457-468
Шевченко Д.Г. Отражение вероятностной структуры среды в активности нейронов зрительной коры кролика. ЖВНД, 1982, т.32, вып.5, с.973-977
Александров И.О. Изменение активности корковых нейронов, соответствующее обнаружению порогового сигнала. Системный подход к психофизиол. проблеме. М., «Наука», 1982, с.188-192
Безденежных Б. Н. Микроионофоретическое изучение механизмов взаимодействия медиаторных систем в целостной интеграции поведенческого акта. Системный подход к психофизиологической проблеме. М.:Наука. 1982, 217-221.
Безденежных Б. Н. Role of single neuron in the mechanisms of the brain neurotransmitter system regulation. In: Psychophysiology (Eds. by R.Sinz and M.R.Rosenzweig ). VEB Gustav Fisher, Jena. 1983, c. 61 — 65.
Безденежных Б. Н. Organization of metabolisms and impulse activities of neurons in rabbit`s cerebral cortex during food acquisition behavior. Acta biologica et medica Germanica
Безденежных Б. Н. Активность корковых нейронов в пищедобывательном поведении при микроионофоретическом подведении к ним ацетилхолина и глютамата. ЖВНД. 1983. т.33, вып.3, с.500-507.
Швырков В.Б. Системная детерминация активности нейронов в поведении.- Успехи физиол. наук, 1983, т. 14, № 1, с. 45-66.
Хаютин С.Н., Гринченко Ю.В. Зависимость оборонительного поведения птенцов от параметров сигнала тревоги: нейроэтологический подход». Журн. Высш. нерв. деят. 1984, №2, т.34, с.345.
Швырков В. Б. Методологическое значение теории функциональной системы — В кн: Диалектика в науках о природе и человеке. М.: Наука, 1983, с. 355-360
Швырков В. Б., Александров Ю.И., Гринченко Ю.В., Ярвилехто Т., Самс М.О детерминации активности нейронов моторной коры в поведении. Психол.ж., 1983, т. 4, № 2, с. 74-86.
Александров Ю.И., Н.Е.Максимова, И.О.Александров, Ю.В.Гринченко. Поведенческие акты у человека и животных: вариативность времени системных процессов. Психологический журнал. т.4. N6.1983 с. 73-76 (.doc 97 kb)
Alexandrov Yu.I., Soininen K., Järvilechto T., Shvyrkov V.B .Task-dependence of activity in human peripheral mechanoreceptive units — EEG a Clin.Neurophysiol., 1983, v.56, N3, p.312.
Швырков В. Б., Александров Ю.И., Сойнинен К.., Ярвилехто Т. Влияние задачи на ответы кожных механорецепторов человека.- Психол. ж., 1984, т. 5, № 5, с. 104-110.
Швырков В. Б. Нейрофизиологическое изучение структуры психики — В кн: Мозг и психическая деятельность. М.: Наука, 1984, с. 4-23 (10,6 Мб)
Александров Ю.И., Ю.В.Гринченко. Активность нейронов соматосенсорной и зрительной областей коры при тестировании их рецептивных полей и во время реализации пищедобывательного поведения. Нейрофизиология. т.16. N2.1984 0.4
Александров Ю.И., И.О. Александров. Сравнительный анализ закрывания глаз на активность нейронов моторной и зрительной областей коры. Мозг и психическая деятельность. М. Наука.1984 0.5
Шевченко Д.Г. «Нейроны места» в гипоталамусе и лимбической коре. ЖВНД, 1984, т.34, вып.6, с.1170-1173
Alexandrov Yu.I., Grinchenko Yu.V., Shvyrkov V.B., Sams M., Järvilechto T. Behavioral specificity of motor cortex units in freely moving rabbits — Acta Psychol.Fennica X, Helsinki, 1984, p. 3 -15.
Alexandrov Yu.I., Grinchenko Yu.V., Shvyrkov V.B., Soininen K., Järvilechto T. Activity of the optic tract units in freely moving rabbits with open and closed eyes. Neurosci. Lett., 1984, Suppl. 18, S22.
Швырков В.Б. Психофизиологическое изучение структуры субъективного отражения.-Психол. ж., 1985, т. 6, № 3, с. 22-37. (13,9 Мб)
Yu.I.Alexandrov, T. Jarvilehto, K.Soininen, H.Hamalanen. Response characteristics of the peripheral mechanoreceptive units in man: relation to the sensation magnitude and to the task of the subject. Technical rep. NA21.1985 0.7
Shvyrkov V.B. Toward a psychophysiological theory of behavior — In: Psychophysiological approaches to human information Processing. Els. Sci. Publ. B.V., North-Holland, 1985, p. 47-71.
Александров И.О., Максимова Н.Е. Функциональное значение колебания Рзоо с точки зрения психофизиологического анализа структуры поведения. Психологический журнал, т.6, № 3, с. 86-95. 1985
Александров И.О.Максимова Н.Е. P300 and psychophysiological analysis of the structure of behavior. Elecroenc. and Clinical Neurophysiol. 1985. V. 61, pp. 548-558.
Александров И.О. Психофизиологическое исследование поведения человека и животных при обнаружении сигнала. Психофизика дискретных и непрерывных задач. М.:Наука, 1985. С. 195-228
Швырков В. Б., Александров Ю.И., Гринченко Ю.В., Сойнинен К.., Ярвилехто Т. Системная детерминация активности волокон оптического тракта в поведении с открытыми и закрытыми глазами — Психол.ж., 1986, т. 7, № 2, с. 113-121.
Швырков В. Б., Швыркова Н.А. Корковые нейроны в поисковом поведении и обучении. Поисковая активность, мотивация и сон. Баку: ЭЛМ, 1986, с. 65-73
Бурлакова Е.Б.,Греченко Т.Н.,Соколов Е.Н.,Терехова С.Ф. Влияние ингибиторов радикального окисления липидов на электрическую активность изолированных нейронов Helix pomatia. Биофизика, 1986, т.31, №5, 921-923.
Греченко Т.Н.,Шаповалова И.В. Анализ динамики формирования энграммы на изолированных нейронах. Психол.ж.,1986, №2,
Yu.I.Alexandrov, T. Jarvilehto, K.Soininen, H.Hamalainen . Response characteristics of the peripheral mechanoreceptive units in man: relation to the sensation magnitude and to the task of the subject . EEG and Clin. neurophys. 1986 v.6. 0.7
Александров Ю.И., А.В.Корпусова. Роль цели в детерминации активности нейронов моторной и зрительной областей коры кролика. Журн. высш. нервн. деят. т.37. вып.1. 1986 0.6
Shvyrkov V.B. Behavioral specialization of neurons and the system-selection hypothesis of learning. — In: Human memory and cognitive capabilities. Eds. Klix F., Hagendorf. North-Holland, 1986, p. 599-611.
Швырков В.Б. Предисловие. В кн: Нейроны в поведении: системные аспекты. М.: Наука, 1986, с. 3-5.
Швырков В.Б. Изучение активности нейронов как метод психофизиологического исследования поведения. Нейроны в поведении: системные аспекты. М.: Наука, 1986, с. 6-25.
Шевченко Д.Г., Александров Ю.И., Ю.В. Гринченко, А.Г. Горкин, В.В. Гаврилов. Сопоставление активности нейронов различных областей коры в поведении. Нейроны в поведении: системные аспекты. М.: Наука, 1986, с.25-35
Александров Ю.И., Ю.В. Гринченко, А.Г. Горкин. Активность нейронов при изменении способа достижения результата поведенческого акта. Нейроны в поведении: системные аспекты. М.: Наука, 1986, с.141-152.
Александров И.О. Активность корковых нейронов при различных исходах обнаружения сигнала. Нейроны в поведении: системные аспекты. М.: Наука, 1986, с. 194-206
Карпов А.П., Горкин А.Г. Детерминация активности отдельных нейронов обонятельной луковицы. Нейроны в поведении: системные аспекты. М.: Наука, 1986, с.208-218. (.doc 388 Кб)
Безденежных Б. Н. Организация функциональных синаптических полей и метаболизма корковых нейронов. Нейроны в поведении: системные аспекты. М.: Наука, 1986. с.229 — 240.
Горкин А.Г. Зависимость специализации нейронов от способа реализации пищедобывательного поведения. Нейроны в поведении: системные аспекты. М.: Наука,1986, с.270-277.
Швырков В.Б. Нейроны в поведении. Системные аспекты. 1986 (doc 16,8 Мб)
Александров И.О., Шевченко Д.Г. Симпозиум по психофизиологии в Финляндии. Психол. Журн., 1987, т.8, № 2, с.154-155
Шевченко Д.Г.. О поведенческой специализации нейронов коры и гипоталамуса у кроликов. ЖВНД 1987 т.37. вып. 5, с.914-921
Yu.I.Alexandrov, A.V.Korpusova. Role of goal in determination of neuronal activity of the rabbit motor and visual cortex areas. Neurosci. and behav. physiol. v.17. N6. 1987 0.6 (.pdf 662 kb)
Швырков В.Б. Что такое нейрональная активность и ЭЭГ с позиций системно-эволюционного подхода. В: ЭЭГ и нейрональная активность в психофизиологических исследованиях. М.: Наука, 1987, с. 5-24.
Гаврилов В.В. Соотношение ЭЭГ и импульсной активности нейронов в поведении у кролика. ЭЭГ и нейрональная активность в психофизиологических исследованиях. М.: Наука, 1987 г., с. 33-44.
Максимова Н.Е., Александров И.О. Типология медленных потенциалов, нейрональная активность и динамика системной организации поведения. ЭЭГ и нейрональная активность в психофизиологических исследованиях. М.: Наука, 1987 г., с. 44-72. (pdf. 938 kb)
Горкин А.Г. Поведенческая специализация нейронов коры на разных этапах обучения. ЭЭГ и нейрональная активность в психофизиологических исследованиях. М.: Наука, 1987 г., с.73-80.
Шевченко Д.Г. Системная специализация нейронов коры и гипоталамуса. ЭЭГ и нейрональная активность в психофизиологических исследованиях. М.: Наука, 1987 г., с.92-105.
Бодунов М.В. Типология кусочно-стационарной структуры ЭЭГ человека. ЭЭГ и нейрональная активность в психофизиологических исследованиях. М.: Наука,, 1987. с.167-176.
Безденежных Б.Н., А.Х.Пашина. Структура ЭЭГ активности при печатании предложения на пишущей машинке. с.185 — 197.
Alexandrov I.O., Maksimova N.E. Slow brain potentials and their relation to the structure of behavior: Data on cortical unit activity. EEG Supplement, v. 40, pp. 3-7.
Александров И.О., Максимова Н.Е. Познание, субъективный опыт и медленные потенциалы мозга: предварительные результаты. Психофизиология познавательных процессов. Материалы III Советско-Финского симпозиума по психофизиологии. М. 1988, с.32-38
Karmos G., Grinchenko Y.V. Evoked cortical field potential and unit responses in the wakefulness-sleep cycle in cats. Neurophysiology, EEG, Neurochemistry. Gustav Fisher Verlag. Stuttgart, New York. 1988, pp.287-289.
Гринченко Ю.В. Активность нейронов мозжечка кролика в пищедобывательном поведении. Сопоставление с активностью нейронов моторной коры. Журн. Высш. Нерв. Деят., 1988, №6, т. 34, с.1164.
Александров И.О., Дружинин В.Н., Сергиенко Е.А., Шихирев П.Н. Проблемы комплексного изучения человека. Философские науки, №8, с.108-114.
Gorkin A.G. Learning and neuronal specialization. In: «Psychology of Cognitive Processes, eds. Shvyrkov V.B. et al, Moscow, 1988 pp.99 -104.
Yu.I.Alexandrov, Yu.V.Grinchenko. Reorganization of the memory store after local brain changes. Psychophysiology of cognitive processes. Moscow. Inst. Psychol. Acad.Sci. USSR.1988 0.6
Yu.I.Alexandrov, T.Jarvilehto, S.Laukka, J. Lindquist, M.Makinen. Frontal and parietal EEG rhythms associated with different phases of the behavioral act: Their relation to the performance and effect of alcohol. Psychophysiology of cognitive processes. Moscow. Inst. Psychol. Acad.Sci. USSR. 1988 0.6
Александров Ю.И. ,Гринченко Ю.В. Активность нейронов мозжечка кролика в пищедобывательном поведении. Сопоставление с активностью нейронов моторной коры. ЖВНД. 1988, т.38, №6. 0.07
Швырков В.Б. Системно-эволюционный подход к изучению мозга, психики и сознания.- Психол. ж., 1988, т. 9, № 4, с. 132-148.
Системно-эволюционный подход к изучению мозга, психики и сознания.- Психол. ж., 1988, т. 9, № 4, с. 132-148.
Shvyrkov V.B., Gavrilov V.V. School experience reflection in the brain event-related potentials — Psychophysiology of cognitive processes. Proc. of III Soviet-Finnish symp. on Psychophysiol., Moscow, 1988, p. 19-21
Gavrilov V.V. School experience reflection in the brain event-related potentials — Psychophysiology of cognitive processes. Proc. of III Soviet-Finnish symp. on Psychophysiol., Moscow, 1988, p. 19-21
Shevchenko D.G. Behavioral specialization of cortical and hypothalamic neurons. Neurosci. a. behav. physiol., 1988 v.18, N 5, pp. 425-432
Shevchenko D.G. To the cognitive maps: “place cells”. In: «Psychophysiology of Cognitive Processes», eds. Shvyrkov V.B. et al, 1988 Moscow, pp.120-126.
Швырков В.Б. Психофизиология. — В кн: Тенденции развития психологической науки. М., Наука, 1989, с.181-200
Yu.I. Alexandrov, Yu.V. Grinchenko, T. Jarvilehto. Is there functional reorganisation of intact brain areas after local brain damage? Reports from the faculty of education. Univ. Oulu. N62. 1989 2.0
Александров Ю.И., Ю.В.Гринченко. Специализация нейронов моторной коры у кроликов в норме и после разрушения зрительной коры . Журн. высш. нервн. деят. т.39. вып.5.1989 0.5
Александров Ю.И., Ю.В.Гринченко, И.А. Светлаев, О.Х. Абдрашитов.К вопросу о факторах, определяющих влияние острого введения этанола на реализацию поведения. Журн. высш. нервн. деят. т.39. вып.6. 1989 0.2
Безденежных Б.Н. Отражение в динамике медленных потенциалов ЭЭГ состояния субъекта поведения в процессе выполнения двигательного навыка. Психологический журнал, 1989, т. 10, № 6, 82 -90. (совм. с А.Х.Пашиной ).
Безденежных Б.Н. The subjects of behavior states in the process of using motor skill, as reflected in the dynamics of EEG slow potentials. Soviet Journal of Psychology, 1989, v.10, 81-90.
Горкин А.Г., Шевченко Д.Г. Стабильность поведенческой специализации нейронов. ЖВНД, 1990 т.40, N2, с.291-300. (8 Мб)
Швырков В.Б. Научный диспут В.Б.Швырков — П.Н.Шихирев- Психол. ж., 1990, т.11, № 6, с. 131-137.
Швырков В.Б. Нейрональные основы памяти — В кн: Исследования памяти. М., Наука, 1990, с.193-215
Швырков В.Б. Специализация нервных клеток и системная организация поведения — В кн: Управление движениями. М., Наука, 1990, с.20-32
Швырков В.Б. Устремленный в будущее — В кн: П.К.Анохин. М., Наука, 1990, с.94-99
Yu.I.Alexandrov, Yu.V.Grinchenko, T. Jarvilehto. Change in the pattern of behavioral specialization of neurons in the motor cortex of the rabbit following lesion of the visual cortex. Acta physiol. Scand. 1990 v.139. 0.6
Александров Ю.И. О детерминации состава активирующихся в поведении корковых нейронов. Управление движениями. М. Наука. 1990 0.5
Александров Ю.И., Ю.В.Гринченко, И.А. Светлаев. Влияние острого введения этанола на реализацию поведения и его нейронное обеспечение. Журн. высш. нервн. деят. 1990, т. 40. вып.3. 0.6 (doc. 300 kb)
Yu.I.Alexandrov, Yu.V.Grinchenko . Specialization of motor cortex neurons in rabbits under normal conditions and after ablation of the visual cortex. Neurosci. and behav. Physiol. v.20. N5. 1990 0.7
Yu.I.Alexandrov, Yu.V.Grinchenko, , T. Jarvilehto, S.Laukka, Maz V.N. Аcute effect of ethanol on the pattern of behavioral specialization of neurons in the limbic cortex of the freely moving rabbit. Acta physiol. Scand. v.140. 1990 0.7 (doc. 165)
Александров Ю.И. О детерминации состава активирующихся в поведении корковых нейронов. “Управление движениями”. М. Наука. 1990 0.5
Shvyrkov V.B. Neurophysiological study of animals subjective experience. — In: Machinery of the mind. Ed. R. John. Birkhauser, Boston-Basel-Berlin, 1990, p. 337-352.
Shvyrkov V.B. Neural basis of individual memory. — Neural mechanisms of learning and memory. Open Network Conf., London, 1990, p. 3-7
Горкин А.Г., Шевченко Д.Г. Стабильность поведенческой специализации нейронов. ЖВНД, 1990 т.40, N2, с.291-300.
Grechenko T.N. Features of forming of conditioned reflex in isolated LPa3 neurones of snail. Neurosci.Behav.Physiol.,1990,20,6,546-548.
Grechenko T.N. Conditioned depression of action potentials generation in isolated Helix pomatia. Neurosci.Behav.Physiol.,1990,20,5,452-459.
Grechenko T.N. Conditioned inhibition of action potential generation in isolated Helix pomatia neurons. Neurosci Behav Physiol. 1990 Sep-Oct;20(5):452-9.
Grechenko T.N. Features of associative learning of small isolated neurones of the snail Helix pomatia. Neurosci. Behav. Physiol., 1991, v.21,№1,41-43.
Александров Ю.И., Греченко Т.Н. Действие этанола на электрическую активность изолированных нейронов виноградной улитки. ЖВНД., 1991, т.41, №2, с.423-426.
Греченко Т.Н., Хлудова Л.К. Влияние функционального состояния нейронов на обучение. Психол.журн., 1991, т.12, № 5, с. 134-138.
Горкин А.Г., Шевченко Д.Г. Отражение структуры памяти в активности системоспецифичных нейронов. Психологич.журн, 1991 т.12, N2, с.60-69. (8,63 Мб)
Gorkin A.G., Shevchenko D.G. Stability of the behavioral specialization of neurons. Neurosci. a. behav.physiol., 1991 v.21, N 3, pp. 222-229
Gorkin A.G., Shevchenko D.G. Structure of memory as a determinant of activity of system-specific neurons. The Soviet Journal of Psychology (Intern. Univers. Press, Inc USA), 1991 v.12, N 2
Александров Ю.И..,Абульханова К.А. Второй международный конгресс по теории деятельности. Психологический журнал 1991 т.12. N 3. 0.4
Yu.I.Alexandrov, Yu.V.Grinchenko, T. Jarvilehto, S.Laukka, Maz V.N. Acute effects of alcohol on unit activity in the motor cortex of freely moving rabbits: comparison with the limbic cortex. Acta physiol. Scand. 1991 v.142. N3. 0.5
Александров Ю.И., Ю.В.Гринченко, С. Лаукка, Т. Ярвилехто, В.Н. Мац. Влияние острого введения этанола на активность нейронов моторной области коры кролика в пищедобывательном поведении. Журн. высш. нервн. деят. 1991 т. 41. вып.4. 0.5
Безденежных Б.Н. Role of frontal and parietal regions in sensorimotor attention tasks. Int.J.Psychophysiology, 1991, v.11, N 1, p.14.
Александров Ю.И., Л.И.Александров, С.Н. Хаютин . Влияние острого введения алкоголя на слуховые вызванные потенциалы у незрелорождающихся птенцов в период формирования естественного поведения . Журн. высш. нервн. деят. 1992 т. 42. вып.4
Александров Ю.И. Система грантов: ящик Пандоры или живая вода? печ. Психологический журнал. 1992 т.13. N5 0.4
Александров Ю.И. Отклик на статью Д.А. Леонтьева “Жизненный мир человека и проблема потребностей”. Психологический журнал. 1992 т.13. N2. 0.1
Александров Ю.И. Самоубийственная жажда грантов. Вестник Российской Акад. Наук. N5. Москва. 1992 0.4
Александров Ю.И, Т.Ярвилехто. Вступительная статья. Мозг и психика. М. Прогресс. 1992 0.8
Yu.I.Alexandrov. A suicidal lust for grants. Herald of the Russian Acad. Sci. 1992 v.62.N6.. 0.4 (doc. 60 kb)
Yu.I.Alexandrov, K.Makinen, J.Salo, Lindquist J, T. Jarvilehto. Lasten aivotoiminnan organisaatiomuutokset ja kaisvonilmeet tavoitteellisessa to iminnassa. Abstract book. Psychology. Helsinki. 1992 0.06
Yu.I.Alexandrov, Lindquist J., T.Jarvilehto, S.Laukka. Theta-activity related to performance. Society for neurosci.v.18. part.1. 1992 0.05
Александров Ю.И. Какую науку поддерживает конкурсное финансирование? печ. “Интеграция. Информационные материалы”. Моск.Совет Народных депутатов. Департамент Мэра Москвы. М. 1992 0.07
Александров Ю.И. Активность и реактивность: концепции конкурирующих парадигм. Проблемы нейрокибернетики”. Р.-на-Дону. 1992 0.06
Yu.I.Alexandrov, T.Jarvilehto. Activity versus reactivity in psychology and neurophysiology. Ecological psychol. v.5. N1. 1993 0.8
Безденежных Б.Н. Динамика ЭЭГ-потенциалов при выполнении задач на внимание. Психологический журнал, 1993, т.14., N.1, 120 — 130.
Alexandrov I.O., Maksimova N.E., Paavilainen P., Reinikkainen K.Naatanen R., Sams M. Regularities of Actualization of Templates for Standard and Deviant Stimuli in Recognition Task Psychometric Methodology. Proceedings of the 7th European Meeting of the PsychometricSociety in Trier; Stuttgart and New York: Gustav Fischer Verlag, 1993. pp. 1-6
Швырков В.Б. Основные этапы развития системно-эволюционного подхода в психофизиологии — Психол. ж., 1993, т.14, № 3, с. 15-27.
Швырков В.Б. Об общечеловеческих ценностях с позиций системно-эволюционного подхода (глазами психофизиолога)- Психол. ж., 1993, т.14, № 6, с. 124-137.
Yu.I.Alexandrov, Yu.V.Grinchenko, T. Jarvilehto, S.Laukka, Maz V.N., A.V.Korpusovа. Effect of ethanol on hippocampal neurons depends on their behavioral specialization. Acta physiol. Scand. 1993 v.149. 0,6
Горкин А.Г., Шевченко Д.Г. Отражение истории обучения в активности нейронов лимбической коры кроликов. ЖВНД, 1993 т.43, N1, с.172-175.
Grechenko T.N. Active memory: neurophysiological researchings. J.Rus.East European Psychology,sept./oct.,1993,v.31,5,55-72.
Хлудова Л.К.,Греченко Т.Н. Проблемы нейроэкологии: действие солей тяжелых металлов.Вест.Моск,Универ.,сер.14,психология,1994 №1, 28-36.
Terekhova S.F.,Grechenko T.N.,Burlakova E.B. Effect of antioxidants in ultra-low concentrations on the electrical activity of isolated neurones of Helix pomatia. Ultra-low dozes. London-Paris,1994. p. 128-135
Grechenko T.N. Ethanol modify the neuronal habituation to direct repeated electrical stimulation. — Man, neurone, model. E-mail comm. in psychophysiol., Associat. Psychophysiol., 1994, №4.
Shevchenko D., Gorkin A. Learning history in the activity of limbic cortex neurons. «Man, Neuron, Model: E-mail communications in psychophysiology», 1994, N4.
Александров Ю.И., А.В.Корпусова, Ю.В. Гринченко, В.Н.Мац, Т.Ярвилехто, С.Лаукка. Структурные изменения и реорганизация активности корковых нейронов в поведении у хронически алкоголизированных кроликов .Журн. высш. нервн. деят., 1994, т.44. вып.6. 0.5
Безденежных Б.Н. Образ и внимание: психофизиологическое изучение двух аспектов деятельности с позиций системно-эволюционного подхода. Труды Института психологии РАН. Москва 1995, Т.1, кн.1, 186-206
Швырков В.Б., Горкин А.Г., Шевченко Д.Г., Корпусова А.В., Александров И.О., Максимова Н.Е. Психофизиологические основы детерминации поведения — Труды Института Психологии РАН, Москва, 1995, т.1, кн.1, с.216-224.
Александров Ю.И. Методология психофизиологии. 11 Международная конференция “Логика, методология, философия науки”. Т.4. М.- Обнинск. 1995. С.180-183
Александров Ю.И. Сознание и эмоции. Теория деятельности и социальная практика. М. Изд. «Физкультура, образование, наука». 1995. С. 5-6.
Laukka, S.J., Jarvilehto, T., Alexandrov, Yu.I., Lindquist J. Frontal midline theta related to learning in a simulated driving task. Biological psychol. 1995. V.40. p.313-320
Александров Ю.И. Макроструктура деятельности и иерархия функциональных систем. Психологический журнал. 1995. Т.16. N1. C. 26-30. (doc. 62 kb)
Александров Ю.И. Предисловие. В.Б.Швырков “Введение в объективную психологию. Нейрональные основы психики”. М. Институт психологии РАН. Ю.И. Александров ред.1995. С. 7-12
Б.Н.Безденежных Brain potential and eye movement correlates of a fixational load under gase-free conditions. In: Supercomputing in brain research: from tomography to neural networks.(Proceedings of the Workshop HLRZ, KFA Julich, Germany 21-23 November 1994) (Eds. H.J.Herrmann, D.E.Wolf & E.Poppel), World Scientific, 1995, P.111-116 ( With Belopolsky V.I. and Lovy O.V.).
Горкин А.Г., Шевченко Д.Г. Различия в активности нейронов лимбической коры кроликов при разных стратегиях обучения. ЖВНД, 1995, т. 45, N.1, с. 90-100.
Gorkin A.G., Shevchenko D.G. Distinctions in the neuronal activity of the rabbit limbic cortex under different training strategies. Neurosci. & Behavioral Physiology, 1996, 26, N2, 103-112. (9,62 Mb)
М.В.Бодунов, Б.Н.Безденежных, Александров Ю.И. Характеристики ответов на тестовые задания психодиагностических методик и структура индивидуального опыта. Психологический журнал. 1996. T.17, N 47, C.87-96.
Абульханова К.А., А.В.Брушлинский, Александров Ю.И. Комплексное изучение человека. Вестник РГНФ. 1996. N3. С. 11-19.
Gorkin A.G., Shevchenko D.G. Distinctions in the neuronal activity of the rabbit limbic cortex under diferent training strategies. 1997 (doc 9,62 Mb)
Alexandrov Yu.I., Yu.V.Grinchenko, T. Jarvilehto, S.Laukka, Maz V.N. Effect of alcohol on activity of neurons depends on their behavioral specialization/“Man, Neuron, Model”. E-mail Journal. 1996. V.7.
Gavrilov V.V., Wiener S.I, Berthoz A. Discharge correlates of hippocampal neurons in rats passively displaced on a mobile robot. Abstr. Soc. Neurosci., Washington, D.C. 1996
Gavrilov V.V., Wiener S.I, Berthoz A. Whole body rotations enhance hippocampal theta rhythmic slow activity in awake rats passively transported on a mobile robot. Annals of the New York Academy of Sciences. Eds.: S.M.Highstein, B.Cohen, J.A.Buttner-Ennever, 1996, v.781:385-398.
Grechenko T.N. Effect of temporal organization of chemical stimuli on neuronal plasticity. 8th World Congress of IOP, June 25-30,1996, Tampere, Finland, p.114.
Греченко Т.Н. Нейронные исследования в психофизиологии. В кн.: Психологическая наука: традиции, современное состояние и перспективы. М., Труды ИП РАН, 1997,т.2, с.268-274.
Александров Ю.И., Греченко Т.Н., Гаврилов В.В., Горкин А.Г., Шевченко Д.Г., Гринченко Ю.В., Александров И.О., Максимова Н.Е., Безденежных Б.Н., Бодунов М.В. Закономерности формирования и реализации индивидуального опыта. Журнал высшей нервной деятельности им. И.П.Павлова. 1997. Т.47. N 2. С. 243-260.
Alexandrov Yu.I., Grechenko T.N., Gavrilov V.V., Gorkin A.G., Shevchenko D.G., Grinchenko Yu.V., Alexandrov I.O., Maksimova N.E., Bezdenezhnykh B.N., Bodunov M.V. Formation and realization of individual experience. Neurocsi. & Behav. Physiol., 1997, 4, N.4, 441-454.
Laukka S.J., Jarvilehto T., Alexandrov Yu.I., Lindquist J. Influence of alcohol on human frontal midline theta activity and task execution. Dev. Brain Dysfunct. 1997. V.10. P.128-132.
Alexandrov Yu.I., Millo Sams, Juha Lavikainen, Kalevi Reinikainen, Risto Naatanen Differential effects om the cortical processing of foreign and native language. 1997 (pdf 632 Kb)
Александров Ю.И., М.Самс, Ю.Лавикайнен, К.Рейникайнен, Наатанен Р. Зависимость свойств, связанных с событиями потенциалов от возраста элементов субъективного опыта, актуализируемых при категоризации слов родного и иностранного языков. Психологический журнал. 1997. Т.18. N1. С. 133-145
М.В.Бодунов, Б.Н.Безденежных, Александров Ю.И. Изменения шкальных оценок тестовых психодиагностических методик при воздействии алкоголя. Психологический журнал. 1997. T.18. N5. C.95-101
Александров Ю.И. Психология + физиология (психофизиология). Психологическая наука: традиции, современное состояние и перспективы. Т2. М.: Институт психологии РАН. С. 263-268.
Alexandrov Yu.I., .N.Grechenko, V.V. Gavrilov, A.G.Gorkin, D.G.Shevchenko, Yu.V.Grinchenko, I.O.Aleksandrov, N.E.Maksimova, B.N.Bezdenezhnykh, M.V.Bodunov Formation and realization of individual experience. Neurosci. and Behav. Physiol. 1997. V. 27. N 4. P. 441-454
Gorkin A., Alexandrov Yu., Reymann K. LTP in cingulate cortex of freely moving rats: duration and mGluR independence. Neurosci and Res. Comm. 1997. V. 21. 1997. P. 119-124. (doc. 203 kb)
Alexandrov Yu.I., Grechenko T.N., Gavrilov V.V., Gorkin A.G., Shevchenko D.G., Grinchenko Yu.V., Alexandrov I.O., Maksimova N.E., Bezdenezhnykh B.N., Bodunov M.V. (1997) Formation and realization of individual experience. I.P.Pavlov Journ. of High. Nerv. Activ., 47, N.2, 34-45.
Александров И.О., Максимова Н.Е. Структурные уровни организации познания и проблема специфичности научной картины мира. Модели мира. Под ред. Д.А.Поспелова. М., 1997. С.49-66.
Александров И.О.Максимова Н.Е. О виртуальности компонентов индивидуального знания на ранних стадиях их формирования. Виртуальная реальность в психологии и искусственном интеллекте. Сост. Н.В.Чудова. М.: Российская ассоциация искусственного интеллекта, 1998. С. 61-82.
Gavrilov V.V., Wiener S.I, Berthoz A. Discharge correlates of hippocampal complex spike neurons in behaving rats passively displaced on a mobile robot. Hippocampus 1998, 8 (5):475 — 490.
Максимова Н.Е., Александров И.О., Тихомирова С.В., Филиппова Е.В., Никитин Ю.Б. Соотношение грамматики и семантики высказываний со структурой индивидуального знания (к проблеме рационального-интуитивного). Психол. журнал. 1998. Т. 19. № 3. С. 63-83. (pdf. 540 Kb)
Александров Ю.И., Дружинин В.Н. Теория функциональных систем в психологии. Психологический журнал. 1998. Т.19. №6. С. 4-19. (doc. 376 kb)
Alexandrov Yu.I., Sams M., Lavikainen J.,. Naatanen R, Reinikainen K., Differential effects of alcohol on the cortical processing of foreign and native language/International Journal of Psychophysiology 1998, V. 28. P. 1-10.
Александров И.О., Максимова Н.Е., Горкин А.Г., Шевченко Д.Г. и др (1999) Комплексное исследование структуры индивидуального знания. Психол. Журн., 1999. т.20, №.1, с. 49-69. (pdf. 864 kb)
Alexandrov, Yu.I. I. Psychophysiological regularities of the dynamics of individual experience and the «stream of consciousness». Neuronal bases and psychological aspects of consciousness. “World Scientific”: Singapour, N.Y., London, Hong-Kong. C. Teddei-Ferretti and C. Musio eds., 1999, P. 201-219.
Alexandrov Yu. I. Comparative description of consciousness and emotions in the framework of systemic understanding of behavioral continuum and individual development. Neuronal bases and psychological aspects of consciousness. “World Scientific”: Singapour, N.Y., London, Hong-Kong. C. Teddei-Ferretti and C. Musio eds., 1999, P. 220-235.
Александров Ю.И., Шевченко Д.Г., Горкин А.Г., Гринченко Ю.В. Динамика системной организации поведения в его последовательных реализациях. Психологический журнал. 1999. Т. 20. N 2. С. 82 — 89.
Александров Ю.И. Психика в фило- и онтогенетическом развитии. Индивидуальный и групповой субъекты в изменяющемся обществе. М. Изд-во «ИПРАН». 1999. С. 9-11.
Александров Ю. И., Абульханова-Славская К. А. Результаты конкурсов РГНФ по проблемам комплекксного изучения человека, психологии и педогогики. Вестник РГНФ. 1999, № 2, стр. 20-24.
Греченко Т.Н., Александров Ю.И., Гринченко Ю.В. Механизмы действия этанола на пластичность нейронов. Психологический журнал, 2000, т.20,N1, 114-120.
Греченко Т.Н., Александров Ю.И., Гринченко Ю.В. Механизмы действия этанола на пластичность нейронов. Психологический журнал. 2000. Т.21.№1. С.102-108.
Alexandrov Yu.I., Grechenko T.N., Gavrilov V.V., Gorkin A.G., Shevchenko D.G.,. Grinchenko Yu.V,. Aleksandrov I.O.,. Maksimova N.E., Bezdenezhnych B.N., Bodunov M.V. Formation and realization of individual experience: a psychophysiological approach. In: R. Miller, A.M.Ivanitsky & P.V.Balaban (Eds.), Conceptual advances in brain research, Vol. 2, Conceptual advances in Russian neuroscience: Complex brain functions, Harwood Academic Publishers, Amsterdam, 2000, P. 181-200. (doc. 378)
Alexandrov Yu.I., Grinchenko Yu.V., Bodunov M.V., Maz V.N., Korpusova A.V., Laukka S., Sams M/ Neuronal subserving of behevior before and after chronic ethanol treatment, Alcohol. 2000. V.22. P. 97-106. (pdf. 282 kb)
Александров Ю.И. Рецензия на книгу Н.И. Чуприковой «Психология умственного развития: принцип дифференциации»/ Журнал высшей нервной деятельности им. И.П.Павлова. 2000. Т.50. №2. С.344-346.
Сварник О.Е., Анохин К.В., Александров Ю.И. Распределение поведенчески специализированных нейронов и экспрессия транскрипционного фактора c-Fos в коре головного мозга крыс при научении/ Журнал высшей нервной деятельности им. И.П.Павлова. 2001. Т.51. N 6. С.758-761.
Alexandrov Yu. I. On the way towards neuroculturology: From the neuronal specializations through the structure of subjective world to the structure of culture and back again/ Proceeding of the International simposium «Perils and prospects of the new brain sciences». Stockholm. 2001. P. 36-38
Безденежных Б.Н., Бодунов М.В. Межсистемные отношения в структуре деятельности: исследование эффекта последовательности в задаче выбора. Психол. журнал, 2001, т 22, № 2, стр.36 — 49.
Максимова Н.Е., Александров И.О. и др. Типология интуитивного — рационального и формирование структуры индивидуального знания. Психол. журн., 2001; Т. 22. № 1. С. 43-60. (pdf. 808 Kb)
Аверкин Р.Г., Александров Ю.И, Гринченко Ю.В., Мац В.Н., Созинов А.А. Активность нейронов антеролатеральной области моторной коры мозга кролика при захвате пищевых и непищевых объектов в инструментальном поведении/ Журнал высшей нервной деятельности им. И.П.Павлова. 2001. Т. 51. N6. С. 752-757
Alexandrov Yu. I., Grinchenko Yu. V., Shevchenko D. G., Averkin R. G., Matz V. N., Laukka S., Korpusova A. V. A subset of cingulate cortical neurons is specifically activated during alcohol-acquisition behaviour/ Acta Physiol. Scand. 2001. V. 171. P. 87-97.
Александров Ю.И. Учебник «Психогенетика»: для кого он? Психологический журнал. 2001. Т.22. №1. С. 138-144.
Греченко Т.Н. Изолированные нейроны в исследованиях памяти. Вестн. Моск.Универ.,сер.14,психология,2001,N1, 64-80.я
Созинов А.А., Анохин К.В., Александров Ю.И., Распределение поведенчески специализированных нейронов и экспрессия транскрипционного фактора c-Fox в коре головного мозга крыс при научении. 2001. (pdf 1,31 Мб)
Безденежных Б.Н., Бодунов М.В. Межсистемные отношения в структуре деятельности: исследование эффекта последовательности в задаче выбора. Психологический журнал, 2001, т.22, № 2, с.36 -49.
Александров И.О. Максимова Н.Е. Заметки психологов- исследователей о позиции методолога. Психол. журнал. 2002. Т. 23. № 1. С. 124-132.
Греченко Т.Н. Ацетилхолин и психика: психофизиологический анализ. Современная психология. (ред.А.Л.Журавлев), 2002, 167-178.
Греченко Т.Н. Концепции памяти Труды СГУ, выпуск 44, Гуманитарные науки, Психология и социология образования, М., 2002, 190-203.
Горкин А.Г., Рейманн К.Г., Александров Ю.И. Долгосрочная потенциация и вызванные спайковые ответы в цингнулярной коре свободно подвижных крыс/ Журнал высшей нервной деятельности им. И.П.Павлова. 2002. Т.52. №6. С.684-694.
Александров Ю.И., Гринченко Ю.В., Шевченко Д.Г., Аверкин Р.Г., Мац В.Н., Лаукка С., Корпусова А.В. Участие нейронов моторной коры кролика в обеспечение инструментального поведения до и после хронической алкоголизации кроликов: сравнение с лимбической корой/ Журнал высшей нервной деятельности им. И.П.Павлова. 2002. Т.52. №1. С.85-96. (doc. 654 kb)
Александров Ю.И, Аверкин Р.Г, Гринченко Ю.В, Созинов А.А. Специфика участия нейронов моторной коры в механизмах формирования индивидуального опыта. Современная психология: состояние и перспективы исследований. Институт психологии РАН, Москва 2002., стр. 179-189. (doc. 329 kb)
Безденежных Б.Н.Р300 как показатель системных процессов. Современная психология: состояние и перспективы исследований. Часть 2 . Изд-во «Институт психологии РАН», М.: 2002, с. 155 — 166
Безденежных Б.Н., Бодунов М.В.,Медынцев А.А., Нескородов Я.Б. Р300 как показатель содержательной и динамических характеристик в межсистемных отношениях. Психология: современные направления междисциплинарных исследований. М., ИП РАН,2003, с. 323 — 329.
Греченко Т.Н., Терехова С.Ф. Сверхмалые дозы биологически активных веществ и следообразование. — В сб. “Психология и социология образования”, 2003, в.61, с.135- 147.
Греченко Т.Н.,Терехова С.Ф Пейсмекеры и функциональные состояния. В сб. Психология: современные направления междисциплинарных исследований. 2003, С.284-293.
Греченко Т.Н. Терехова С.Ф, Регуляция функционального состояния нейрона сверхмалыми дозами различных биологически активных веществ. Радиационная биология. Радиоэкология. 2003. Т.43. №3. С. 316-320.(doc. 239 kb)
Греченко Т.Н., Терехова С.Ф. Пейсмекеры и функциональные состояния. Психология: современные направления междисциплинарных исследований. М., Институт психологии РАН, 2003, ред. А.Г. Журавлев, Н.С.Тарабрина, С.284.
Безденежных Б.Н., Бодунов М.В.,Медынцев А.А., Нескородов Я.Б. Психофизиологическое изучение межсистемных отношений в структуре деятельности. Ежегодник Российского психологического общества. СПб.: изд-во С. Петерб. Ун-та, 2003, т.1, с. 363 — 367
Александров Ю.И., Сергиенко Е.А. Психологическое и физиологическое: континуальность и/или дискретность.Психологический журнал. 2003. Т.24. № 6. С. 98-109. (doc. 236 kb)
Gorkin A.G., Reymann K.G., Alexandrov Yu.I. Long-term potentiation and evoked spike responses in the cingulate cortex of freely mobile rats/ Neuroscience and Behavioral Physiology. 2003. V. 33. P. 763-773. (pdf. 150 kb)
Александров И.О., Максимова Н.Е. Закономерности формирования нового компонента структуры индивидуального знания. Психол. журнал. 2003. Т. 24. № 6. С. 55-76. (pdf. 2.4Мб)
Александров И.О., Максимова Н.Е., Тихомирова С.В., Филиппова Е.В.,Фомичева Л.Ф. Структура и актуалгенез субъекта с позиций системно-эволюционного подхода. Психол. журнал. 2004. Т. 25. № 1. С. 17-40. (pdf. 1.2Мб)
Svarnik O.E., Anokhin K.V.,. Alexandrov Yu.I. Distribution of behaviorally specialized neurons and expression of transcription factor c-Fos in the rat cerebral cortex during learning/Neuroscience and Behavioral Physiology. 2003. V.33. N.2. P.139-142. (pdf. 68 kb)
Александров Ю. И. Системогенез и смерть нейронов. Журнал «Нейрохимия» 2004. T.21. № 1 C. 5-14. (doc. 288 kb)
Александров Ю.И.,Александрова Н.Л.Системная структура субъективного опыта и системнаяструктура культуры. Материалы международного научного симпозиума «Системно-синергическая парадигма в культуреи искусстве», Таганрог 2004,с. 82-87
Максимова Н.Е., Александров И.О. и др. Структура и актуалгенез субъекта с позиций системно-эволюционного подхода. Психологический журнал, 2004,Т.25, №1, с.17-40.
Александров Ю.И. Научение и память: системная перспектива. Вторые симоновские чтения. М. Изд-во РАН. 2004. C. 3-51.
Ю.И.Александров, Шевченко Д.Г. Научная школа «Системная психофизиология»/ Психологический журнал. 2004. T.25. № 6. C. 105-112. (doc. 128 kb)
Alexandrov Yu.I., Grinchenko, Yu.V., Shevchenko, D.G., Mats, V.N., Laukka, S., Averkin, R.G. Neuron activity in the anterolateral motor cortex in operant food-acquiring and alcohol- acquiring behavior. Neurosci. Behavioral Physiol., 2005, 35 (5), 501-509. (pdf. 103 kb)
Александров Ю.И., Гринченко Ю.В., Шевченко Д.Г., Аверкин Р.Г. и др. Активность нейронов антеролатеральной моторной коры в инструментальном пищедобывательном и алкогольдобывательном поведении/ Журнал высшей нервной деятельности им. И.П.Павлова. 2004, T.54. № 3.C. 370-379. (pdf. 192 kb)
Александров Ю.И. Единая концепция сознания и эмоций: экспериментальная и теоретическая разработка/Первая Российская конференция по когнитивной науке. Казань. КГУ. 2004. С. 14-15.
Александров Ю.И., Крылов А.К. Системная методология в психофизиологии: от нейронов до сознания/Идея системности в современной психологии. М.:ИПРАН, 2005. C.119-157.
Henrich-Noack P., Gorkin A.G., Krautwald K., Pforte C., Schroder U.H., Reymann K.G. etanus-induced re-activation of evoked spiking in the post-ischemic dentate gyrus. Neuroscience. 2005;133(2):571-81.
Александров Ю.И. Научение и память: традиционный и системный подходы / Журнал высшей нервной деятельности им. И.П.Павлова, 2005. T.55, Вып.6, с. 842-860.
Александров И.О., Максимова Н.Е. Экспериментальная методология Я.А. Пономарева и принцип реконструкции / Психология творчества. Школа Я.А. Пономарева. Под ред. Д.В.Ушакова. М.: Институт психологии РАН, 2005. (pdf 137 Kb)
Alexandrov, Yu. I., Sams, M. E. Emotion and consciousness: Ends of a continuum. Cognitive Brain Research, 2005, 25, 387-405.
Александров Ю.И., Крылов А.К. Системная психофизиология и моделирование работы мозга/Проблемы нейрокибернетики. Т.1. Ростов-на-Дону:ООО «ЦВВР», 2005, С. 199 — 202.
Александров Ю.И., О.Е. Сварник. Рецензия на книгу М.С. Егоровой, Н.М. Зыряновой, О.В. Паршиковой, С.Д. Пьянковой, Ю.Д. Чертковой «Генотип. Среда. Развитие.» Психологический журнал, 2005, т. 26, № 3, стр. 138-140.
Svarnik, O.E., Alexandrov, Yu.I., Gavrilov, V.V., Grinchenko, Yu.V., Anokhin, K.V. Fos Expression and task-related neuronal activity in rat cerebral cortex after instrumental learning. Neuroscience, 2005, 136, 33-42. (pdf 670 Кб)
Alexandrov Yu.I., Grinchenko Yu.V., Shevchenko D.G., Mats V.N., Laukka S., Averkin R.G. Neuron activity in the anterolateral motor cortex in operant food-acquiring and alcohol- acquiring behavior. Neurosci. Behavioral Physiol., 2005, 35 (5), 501-509.
Колбенева М., Петренко В., Безденежных Б., Александров Ю. Связь между эмоциональностью и модальной отнесенностью прилагательных русского языка / Когнитивное моделирование в лингвистике. Труды 8 междунар. конф., т.1. Москва-Варна, 2005. с. 378-387. (doc 227 kb)
O.E. SVARNIK, YU.I. ALEXANDROV, V.V. GAVRILOV, YU. V. GRINCHENKO, K. V. ANOKHIN. Fos EXPRESSION AND TASK-RELATED NEURONAL ACTIVITY IN RAT CEREBRAL CORTEX AFTER INSTRUMENTAL LEARNING. 2005 (pdf 670 Kb)
Ю.И. Александров. От эмоций к сознанию / Психология творчества: Школа Я.А. Пономарева. Под ред. Д.В. Ушакова. М.: Институт психологии РАН, 2006. с. 293-328. (pdf 1 Mb)
Aleksandrov Yu. I. Learning and memory: traditional and systems approaches / Neuroscience and Behavioral Physiology. 2006. V.36. N.9. P.969-985. (pdf 1 Mb)
Александров Ю.И. Опережая время / В.Б. Швырков. Введение в объективную психологию. Нейрональные основы психики. Под ред. Ю.И. Александрова / Предисловие. М. Изд-во: Ин-та психологии РАН, 2006, 5-28.
Греченко Т.Н. (совместно с Е.В.Шаровой и др.) Электрографические эффекты транскраниальной электрической и электромагнитной стимуляции головного мозга. ЖВНД, 2006, т. 56, №3 с. 363-370.
Александров И.О., Максимова Н.Е. Экспериментальная методология Я.А. Пономарева и принцип реконструкции / Сборник статей, посвященных 80-летию Я.А.Пономарева / Под ред. Д.В.Ушакова. М.: Институт психологии РАН, 2006. C. 327-349. (pdf 137 kb)
Александров И.О., Максимова Н.Е. Экспериментальная методология Я.А. Пономарева и принцип реконструкции. Москва, 2006 (pdf 137 Kb)
Alexandrov Yu., Aleksandrova N. Subjective Experience and Culture. Structure and Dynamics. 2007
Александров Ю.И., Созинов А.А., Аверкин Р.Г., Лаукка С. Феномен проактивной интерференции: связь с эмоциями и возможные мозговые основы.. 2007 (pdf 4,28 Мб)
Александров Ю.И., Александрова Н.Л. Субъективный опыт и культура. Структура и динамика. 2007 (pdf 303 Кб)
Yuri I. Alexandrov, Vasily Klucharev, Mikko Sams Effect of emotional context in auditory-cortex processing. 2007 (pdf 813 Mb)
Александров И.О., Максимова Н.Е., Горкин А.Г. Компоненты структуры знания: их взаимодействия и суборганизация. Москва, 2008
Александров Ю.И., Анохин К.В., Безденежных Б.Н., Гарина Н.С., Греченко Т.Н., Латанов А.В., Палихова Т.А., Савельев С.В., Соколов Е.Н., Тушмалова Н.А., Филиппов В.А., Черноризов А.М. Нейрон. Обработка сигналов. Пластичность. Моделирование. 2008 (pdf 429 Kb)
Александров Ю.И. Эмоции и мораль. 2008 (pdf 404 Kb)
Александров И.О., Максимова Н.Е. Феномен коллективного знания: согласование индивидуальных когнитивных структур или формирование надындивидуальной психологической структуры? Москва, 2009 (pdf 193 Kb)
Александров Ю.И. Системно-эволюционный подход: наука и образование. 2009 (pdf 123 Kb)
Александров Ю.И., Александрова Н.Л. Субъективный опыт, культура и социальные представления. Москва, 2009 (pdf 3,3 Mb)
Ушаков Д.В. Когнитивные исследования. 2009 (pdf 6,95 Мб)
Viinikainen М, Alexandrov Yu. Nonlinear Relationship Between Emotional Valence and Brain Activity: vidence of Separate Negative and Positive Valence Dimensions. 2010 (pdf 1,04 Mb)
Alexandrov Yu.I. How we fragment the world: the view from inside versus the view from outside. 2010 (pdf 964 Kb)
Александров Ю.И., Александрова Н.Л. Комплементарность культур. 2010 (doc 432 Kb)
Александров Ю.А., Александрова Н.Л. Комплиментарность культуроспецифичных типов познания 2010 (pdf 148 Kb)
Прошин А.Т., Сторожева З.И., Александров Ю.И., Шерстнев В.В. Дофаминергические механизмы участия префронтальной коры и амигдалы в угашении вздрагивания при действии условного стимула. ассоциированного с положительным подкреплением. 2010 (pdf 114 Kb)
Александров Ю.И., Александрова Н.Л. Комплементарность культуроспецифичных типов познания (окончание). 2010 (pdf 705 Кб)
Созинов А.А., Булава А.И., Фадеева Т.А., Александров Ю.И. Закономерности реорганизации опыта, приобретенного при одно- и многоэтапном обучении. 2011. (pdf 315 Кб)
Безденежных Б.Н., Александров Ю.И. Влияние острого введения алкоголя на системную организацию мозгового обеспечения выполнения задачи выбора. Москва 2011 (pdf 200 Кб)
Гаврилов В.В, Александров Ю.И. и другие. Материалы итоговой конференции Института Психологии РАН. 2011 (doc 8,93 Мб)
Безденежных Б.Н. Исследование системной организации поведения по его двигательным показателям. Москва 2011 (pdf 937Кб)
Александров Ю.И., Колбенева М.Г. Эмоции и прилагательные русского языка. Часть 1. 2011 (pdf 120 Кб)
Александров Ю.И., Колбенева М.Г. Эмоции и прилагательные русского языка. Часть 2. 2011 (pdf 496 Кб)
Александров Ю.И., Крылов А.К. Методы экспериментального исследования в парадигмах активности и реактивности. 2011 (pdf 257 Кб)
Александров Ю.И. Закономерности актуализации индивидуального опыта и реорганизации его системной структуры: комплексное исследование. 2011 (pdf 1,51 Мб)
Александров Ю.И. Развитие как дифференциация. 2011 (pdf 786 Кб)
Александров Ю.И., Александрова Н.Л., Харламенкова Н.Е. Субъективный опыт: личностное и социокультурное. 2011 (doc 2,22 Мб)
Александров И.О., Максимова Н.Е. Организация коммуникации в научном сообществе. 2012 (pdf 1,09 Mb)
Александров И.О., Максимова Н.Е. Сходство структур знания у взаимодействующих индивидов: какие составляющие структуры лежат в ее основе. Калининград, 2012 (pdf 547 Kb)
Александров И.О., Максимова Н.Е. Типология исследований Д. Кэмпбелла: основанная на возможности развития. Москва, 2012 (pdf 15,3 Mb)
Александров И.О., Максимова Н.Е., Белуева Т.В. Дифференциация психологических структур и овладение новыми предметными областями. Москва, 2012
Александров И.О., Максимова Н.Е. Общность психологических структур и межиндивидуальные отношения в диаде. Калининград, 2012
Знаменская И.И. Человек и животные: «свои» и «чужие» в понимании детей 3-1 лет. Зорина С.В. Переживание террористического акта жителями непострадавшего региона. Москва. 2012 (pdf 1,69 Мб)
Созинов И.М., Знаменская И.И.Александров Ю.И. Формирование нравственного предпочтения «своего»/»чужого» у детей 3-11 лет. (Москва) 2012 (pdf 2,11 Мб)
Александров Ю.И., Кирдина С.Г. Типы ментальности и институциональные матрицы: мультидисциплинарный подход. 2012 (pdf 3,67 Мб)
Александров Ю.И. Психофизиологические закономерности научения и методы обучения. 2012 (pdf 153 Кб)
Sozinov A.A., Laukka S.J., Tuominen T., Siipo A., Nopanen M., Alexandrov Yu.I. Transfer of simple task learning is different in approach and withdrawal contexts. 2012 (pdf 219 Kb)
Журавлев А. Л., Юревич А. В. Нравственность современного российского общества. 2012 (pdf 3,70 Мб)
Alexandrov Yu.I, Kirdina S.G. Toward integration of social mental and institutional models: systemic approach. (pdf 183 Kb)
Александров Ю.И., Кирдина С.Г. Коэволюция институтов и ментальных моделей. 2013 (pdf 1,17 Mb)
Yuri I. Alexandrov, Yuri V. Grinchenko, Diana G. Shevchenko, Robert G. Averkin, Valentina N. Matz, Seppo Laukka, Mikko Sams The Effect of Ethanol on the Neuronal Subserving of Behavior in the Hippocampus. 2013 (pdf 1,58 Mb)
Джерело: http://www.ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/publikacii1/aa.html

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>