Психології

Програма школи психології складена як універсальна щодо необхідних початкових знань у слухачів, але викладається та засвоюється за трьома рівнями занурення:

1) Початківець — починається практично з мінімального рівня знань у слухачів. Підходить для школярів, студентів непрофільного спрямування та слухачів, що просто бажають задовольнити свою цікавість щодо психології з метою подальшого застосування набутих знань в своєму особистому житті або непрофільній професійній діяльності.

2) Майстер — для тих, хто вже пройшов перший, початковий рівень, або бакалаврів психологів, педагогів чи соціальних працівників. Знання та навички можуть застосовуватися у власній професійній діяльності.

3) Вчитель (Гуру) — для слухачів, що засвоїли попередні рівні або магістрів психологів, педагогів чи соціальних працівників. Для фахівців, що прагнуть до власної викладацької, лекційної чи тренерської діяльності.

Завдання курсу —  ознайомити слухачів з основними поняттями і проблемами загальної психології,  закласти фундамент їхніх психологічних знань.

Розділ 1. Психіка як складова життя.

Тема 1.1. Психологія як наука. Тіло і психіка, душа.

Психологія як наука, її своєрідність.  Етапи історичного поступу психології (міфологічний, філософський, науковий). Структура сучасної психології. Основні напрямки вітчизняної та зарубіжної психології ХХ — XXIст. Основні галузі психології.

Психіка як об’єкт дослідження психології: біологічні основи психіки, природа і соціальна детермінація психічного. Структура психіки. Основні форми вияву психіки. Специфіка психічного відображення. Неусвідомлені психічні процеси.

Місце психології в системі наук. Психологія та інші науки. Відмінність між життєвою та науковою психологією.

Поняття соматичного (тілесного) та психічного. Психіка як науковий термін та душа як культурно-світоглядне поняття.   http://www.elina.dp.ua/?p=274

Тема 1.2. Виникнення та розвиток психіки і свідомості.

Психічне як інформаційно-енергетична складова існування живої матерії. Виникнення психіки на певному етапі еволюції. Розвиток психіки в філогенезі та онтогенезі.

Розвиток психіки на різних етапах еволюції тваринного світу. Виникнення та історичний розвиток людської свідомості. Активна рефлекторна природа психічного. Поняття рефлексу. Роботи Декарта, І.М. Сєченова. Вчення І.П. Павлова про вищу нервову діяльність, процеси збудження та гальмування, аналітико-синтетична діяльність мозку, системність та динамічний стереотип. Перша та друга сигнальні системи.  http://www.elina.dp.ua/?p=276

Тема 1.3. Випереджуюче відображення як принцип існування живої матерії.

Потребнісне майбутнє за М.О.Бернштейном та випереджуюче відображення і акцептор дії за П.К. Анохіним.

Відображення, моделювання, проектування, конструювання. Антиципація як прогнозування. Вірогідністне прогнозування за І.М. Фейгенбергом.

Образ майбутнього як мета і регулятор діяльності та її рушійна складова.  http://www.elina.dp.ua/?p=279

Тема 1.4. Поняття нужди за С.Д.Максименком. Ортогенез.

Саморух Г.С.Костюка. Саморозвиток суб’єкта свого власного життя В.І.Слободчикова та Є.І.Ісаєва.

Внутрішня самоактивність. Концепція нужди як енергоінформаційної сутності, витоку саморозвитку. Атрибутивні властивості нужди: гетерогенність, інформативний аспект, здатність до розвитку (саморозвитку), здатність до породження, втілення в породжену нею живу істоту, афіліативна природа, нескінченність існування.

Ортогенез як детермінований образом майбутнього рух до ускладнення. http://www.elina.dp.ua/?page_id=281
Детально

Тема 1.5. Особистість як спосіб існування психіки.

Співвідношення змісту понять „людина”, „індивід”, „особистість”, „індивідуальність”. Я — концепція. Характеристики особистості.

Теорії особистості: соціодинамічні, експериментальні, структурні, динамічні. Сучасні психологічні погляди на структуру особистості.

Генетико-психологічна теорія народження, становлення та існування особистості, началами і умовами якої визнаються нужда і любов (С.Д.Максименко).

Змістовні, ключові ознаки особистості — цілісність, унікальність, активність, здатність до вираження, відкритість, саморегуляція.

Генетико-психологічні грані структури особистості.

Генетико-психологічні віхи, вузлові моменти існування особистості.  http://www.elina.dp.ua/?p=283

Розділ 2. Пізнання себе та оточуючого світу. Відображення. Моделювання.

Тема 2.1. Когнітивна підструктура особистості.

http://www.elina.dp.ua/?p=285

Тема 2.2. Відчуття та сприймання.

http://www.elina.dp.ua/?p=287

Тема 2.3. Пам’ять, мислення та інтелект.

http://www.elina.dp.ua/?p=289

Тема 2.4. Уява та уявлення.

http://www.elina.dp.ua/?p=292

Тема 2.5. Мова і мовлення.

http://www.elina.dp.ua/?p=294

Розділ 3. Життєве самоздійснення. Проектування. Конструювання.

Тема 3.1. Активність. Увага як форма психічної активності. Воля. Мотивація.

http://www.elina.dp.ua/?p=296

Тема 3.2. Афективна сфера особистості.

 

Тема 3.3. Психологічна теорія діяльності

 

Тема 3.4. Культурно-історична теорія.

 

Тема 3.5. Адаптація як пристосування-подолання при самоздійсненні.

 

Тема 3.6. Цілепокладання.

 

Розділ 4. Особистісна унікальність.

Тема 4.1. Темперамент та характер.

 

Тема 4.2. Здібності.

 

Тема 4.3. Свідомість. Підсвідомість. Свідоме та несвідоме.

 

Тема 4.4. Критичність.

 

Тема 4.5. Амбівалентність.

 

Розділ 5. Умови, засоби та стилі самоздійсненя.

Тема 5.1. Саморефлексія як основа саморегуляції. Медитація.

 

Тема 5.2. Психологічний захист.

 

Тема 5.3. Спілкування як соціально-психологічне явище.

 

Тема 5.4. Соціальні групи. Сім’я.

 

Тема 5.5. Маніпуляції. Китайські стратагеми.

 

Тема 5.6. Установка, навіювання. Гіпноз. Психофізіологічні феномени зглазу, порчі, наговору.

 

Тема 5.7. Любов. Кохання.

 

Тема 5.8. Творчість. Натхнення.

 

Розділ 6. Ефективна психотілесна єдність.

Тема 5.1. Біологічне поле. Морфогенетичні поля. Канали та чакри.

 

Тема 5.2. Життєва сила ци.

 

Тема 5.3. Аюрведичне та східноазійське розуміння психотілесного здоров’я.

 

Тема 5.4. Психосоматика.

 

Тема 5.5. Стрес — сучасне розуміння. Психологічна напруга та напруженість.

 

Розділ 7. Світогляд. Духовний розвиток.

Тема 7.1. Раціональне та ірраціональне світобачення.

 

Тема 7.2. Міфологічний, релігійний, філософський світогляд. Містичні, езотеричні, міфічні, наукові погляди. Атеізм. Еволюціонізм і креаціонізм.

 

Тема 7.3. Духовне зростання в аспекті  теорії культурно-історичного розвитку людини, що розроблена Львом Семеновичем Виготським (1896-1934).

 

Розділ 8. Механізми та способи психологічного впливу на особистість.

Тема 8.1. Сутність психологічного впливу на особистість.

 

Тема 8.2. Психологічне консультування. Психокорекція. Психотерапія. Педагогіка.

 

Тема 8.3. Реклама, піар, агітація, пропаганда, інформаційно-психологічна війна.

.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>